Kommentar från styrelsen 180619

Igår hade vi sista styrelsemötet inför sommaren med många intressanta och stora frågor på bordet.  

Först kom Kea Lagerquist och gav oss information om arbetet med GDPR. Kea har gjort ett gediget grundläggande arbete om hur vi ska hantera personuppgifter, vad som krävs av oss genom lag och vilka åtgärder som återstår att göra. Staffan Önne kunde också rapportera om gymnasternas arbete med GDPR. KFUM Centrals GDPR-policy bygger mycket på KFUM Sveriges arbete och riktlinjer. Vi enades om att kalla övriga föreningar till ett GDPR-möte för att hjälpa de föreningar som inte riktigt kommit igång, så att vi inom hela föreningen har en samstämmig syn på hur vi hanterar olika typer av uppgifter.

Sedan kom Morten Johansson (arkitekt) och Ulrika Alexandersson till mötet och tillsammans med Michael Lagerkvist gick de igenom planerna kring ett idrotts- och kulturcenter vid Torsplan. Det finns mycket som är positivt i denna process, inte minst den politiska enigheten om att anta vårt erbjudande till Staden. Mycket återstår dock, och styrelsen beslutade att godkänna urvalskriterierna för en förfrågan till olika byggbolag som vi senare kan besluta om att samarbeta med. Tidsplanen är knapp och till i maj nästa år ska vi ha ett färdigt koncept som ska ligga som underlag för Exploateringsnämnden att fatta ett beslut om en markanvisning för oss.

Sedan fick styrelsen information om Kom Hotels planer på att utvidga hotellverksamheten vid Hagaparken, det så kallade “Haga-huset”, som vi getts möjlighet att hyra på lång tid. Mycket spännande och kan innebära många fördelar, inte minst ekonomiskt, för föreningen. Ärendet bereds nu av hotellstyrelsen och Ekonomiutskottet innan styrelsen fattar beslut i frågan.

Vi hade också en längre diskussion om stiftelsefrågan. Efter årsmötet fick jag i uppdrag att ta denna fråga vidare för att förbereda inför nästa årsmöte. På årsmötet framgick att vi inte alla delade bilden av att den stiftelsemodell som presenterades var den föreningen önskade och att mer information behövdes inför ett beslut. Därför har vi nu tagit tillbaka frågan och började i går med att resonera kring problemanalysen, dvs är vi eniga när det gäller att vi har ett behov av att skydda vårt kapital och har vi behov av att säkerställa en effektiv förvaltning och utveckling av våra samlade resurser. Styrelsen diskuterade detta och var helt enig kring problemanalysen och såg behovet att skydda våra resurser och säkerställa en effektiv förvaltning och utveckling. Styrelsen anser att nästa steg nu är att se vilka olika lösningar som kan finnas som en följd av denna problemanalys och jag fick i uppdrag att ta fram olika förslag på lösning som kan passa KFUM Central. Styrelsen slog fast att något underlag för beslut vid det extra årsmötet i höst inte kommer att kunna fattas, men siktar på att kunna presentera några olika förslag under våren med ett beslutsunderlag till nästa ordinarie årsmöte. Styrelsen kommer självklart att återkomma med mer information om hur det extrainsatta årsmötet som är planerat till den 25 oktober kommer att genomföras och hur frågan bereds vidare.

Anki Ericson gick sedan igenom en projektbeskrivning för hur vi ska kunna säkerställa mångfald bland våra förtroendevalda. Det var ett uppdrag som styrelsen fick av årsmötet, och en grupp fristående från styrelsen ska nu arbeta med frågan för att kunna presentera sitt resultat på årsmötet nästa år.

Staffan kunde rapportera från Ekonomiutskottets möte och redogjorde också för koncernens ekonomiska prognoser. Läget ser nu bättre ut än det gjord i början av året och en del ombyggnader har dragit ner resultatet men vi ser nu att det underskottet har hämtats hem. Vi beslutade också om två kompletterande verksamhetsbidrag till verksamheterna och nu har vi sammanlagt delat ut ca 1,7 miljoner kronor. Jätteroligt.

Peter Yllmark har meddelat att han avgår ur styrelsen och även bolagsstyrelserna och som ny firmatecknare efter Peter valde vi Staffan Önne.

Vi avslutade mötet med några kortare rapporter, bland annat om Zambia-projektet som ni kan läsa mer om på vår hemsida, och sen om Centraldagen i Observatorielunden den 25 augususti, där jag hoppas att vi kan samla så många Centralare som möjligt för att visa upp oss för stockholmarna.

Jag hoppas att ni alla får en härlig sommar vare sig ni är på läger, resor eller bara vilar upp er. Själv ska jag tillsammans med några från Central och 1200 delegater från hela världen delta i YMCA Världsrådsmöte under en vecka i juli. Ska bli spännande, inspirerande och lärorikt att möta våra KFUM-vänner från olika delar av världen. Får berätta mer om detta möte när vi ses i höst.

Allt gott
/Bengt 

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier