Individuella stipendier

Ändamål och prioritet

För att KFUM Central skall kunna verka mot sitt mål är det viktigt att medlemmarna fortlöpande informeras och utbildas i KFUM:s arbete. Det individuella stipendiet skall ses som en uppmuntran varför det är viktigt att den sökande visat engagemang inom föreningen och har en motiverad ansökan. Den viktigaste resursen vi har för ungdomsverksamheten är välutbildade ungdomsledare. De områden som därför prioriteras är framförallt utbildningar som ger en personlig ledarutveckling och som gagnar KFUM Centrals verksamheter, men även för att stimulera till nationella och internationella kontakter.

Vem kan söka stipendium och vad krävs?

 • Sökande måste vara aktiv medlem i KFUM Central.
 • Sökande måste själv göra ansökan, varken ideell eller anställd av föreningen får skicka in en ansökan för en annans räkning.
 • Sökande måste själv underteckna ansökan. Om sökanden är under 18 ska även målsman skriva under ansökan.
 • Ansökan måste vara inlämnad innan aktivitetens start.
 • Ansökan lämnas på särskild avsedd blankett som finns att hämta på KFUM Centrals hemsida, se nedan.
 • Stor vikt kommer att läggas vid att ansökan är väl motiverad och att det framgår hur stipendiet kommer till nytta för individens individuella utveckling.
 • Underlag för hur kostnader räknats fram ska bifogas i ansökan, t.ex. i form av offerter, kursinbjudan, biljetter eller utskrift av prisuppgifter från hemsidor.

Länk till ansökningsblankett: > individuella stipendier ansökningsblankett

Vad genererar inte bidrag

 • Avvikelser från ovan nämnda kriterier, ”Vem kan söka stipendium och vad krävs”?
 • Anställd inom KFUM Central kan inte söka stipendium.
 • Gruppansökningar eller sektionsföreningsansökningar genererar inte individuellt stipendium. Sådana ansökningar är ett verksamhetsbidrag, inte individuellt stipendium.

Fem ansökningstillfällen finns: 31/1, 31/3, 20/5, 30/8, 31/10. Ansökan mailas bidrag@central.kfum.se eller skickas till KFUM Central, Rosengatan 1, 111 40 Stockholm.

Besked och utbetalning

Bidragsrådet bereder ansökningarna och ger rekommendationer till KFUM Centrals styrelse för beslut. Beslut om ansökan meddelas efter KFUM Centrals styrelsemöte som följer närmast efter ansökningstillfället. Utbetalning sker efter godkänd ansökan och efter utförd aktivitet och överenskommelse mellan Bidragsrådet och den sökande. Utbetalning sker alltid till det av sökandes eller målsmans konto.

Krav på redovisning

Redovisning sker via blogg, dagbok, videoblogg eller liknande. Föredrar sökande att hellre skriva en rapport efter avslutad aktivitet går det också bra. Rapporten ska då vara KFUM Central tillhanda senast en månad efter genomförd aktivitet. Hur redovisning sker bestäms i samråd mellan sökande, bidragsrådet och KFUM Centrals styrelse. Kvitton redovisas separat till KFUM Central senast en månad efter genomförd aktivitet. Har genomförandet ställts in eller förändrats utifrån ansökan ska detta meddelas och utbetalda pengar eller delar av utbetalda pengar återbetalas till KFUM Central.

Bidrag för utbildning inom KFUM

Generellt kan man säga att alla som avser söka bidrag för en utbildning inom KFUM ska först söka bidrag från regionen KFUM Stockholm-Gotland. Efter man sökt bidrag från regionen kan man även söka bidrag från KFUM Central. Länken nedan tar dig till ansökningssidan för KFUM Stockholm-Gotland:
Individuellt-bidrag-for-att-delta-i-kfum-arrangemang/

Ansökan mailas bidrag (a) central.kfum.se eller skickas till KFUM Central, Rosengatan 1, 111 40 Stockholm

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

IKC

IKC

Ungdomsforum

Ungdomsforum

KFUM Central
 • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
 • 08-120 114 00
 • info@kfumcentral.se
Prenumerera

Sociala Medier


[google-translator]