Styrelsekommentar av Bengt Arwén

Det blev en härlig och intensiv KFUM-helg för styrelsen med först Centraldagen på lördagen och sen en hel styrelsedag på KFUM på söndagen. Våra heldagar är tänkta att vara en dag för omvärldskunskap, inspiration och diskussion och vi inledde med att rikta blickarna utåt mot den stora YMCA/YWCA-världen.

Före lunch var också kansliets ledningsgrupp med på mötet eftersom det är viktigt för både styrelse och kansli att träffas och resonera kring gemensamma frågor och lära känna varandra lite bättre.

Vi inledde sen med att Sofia Skoglund, styrelseledamot i KFUM Sverige och som också vara en av de röstande delegaterna på YMCA World Council i somras, berättade om de antagna strategierna för YMCA, och vad som hade lett fram till dem. Vi var ju sex personer från Central med på detta världsrådsmöte och det finns många lärdomar att få från andra länder, men även inspiration. Många länder brottas ju med helt andra problem än vad vi gör, men det är slående att vi står på samma värdegrund och har samma uppdrag som KFUM-förening, oavsett var i världen man är. Sofia gick också igenom strategierna för YWCA vilka väl synkar med YMCA även om vissa frågeställningar och inriktningar skiljer sig åt.

Sen gick vi igenom strategierna som KFUM Sverige har beslutat om vilket görs på Riksombudsmötet vartannat år (ROM). Mycket av dessa strategier bottnar också i YMCA och YWCA:s strategier men är mer nationellt anpassade.

Det blev sen en intressant diskussion hur dessa strategier, våra världsförbund och vårt riksförbund påverkar KFUM Centrals strategier och att kunskapen om världsförbunden och riksförbundet är relativt lågt inom föreningen. Vi skulle tjäna mycket på att bättre kommunicera vår tillhörighet till den stora KFUM-familjen och styrelsen såg många fördelar med detta för våra medlemmar.
Det är inte helt lätt att hålla samman denna jätteorganisation som verkligen är en gräsrotsorganisation, men vi, liksom alla KFUM-föreningar, har mycket att vinna på både en ökad kunskap, ett ökat samarbete och ett ökat engagemang i de internationella forumen. Styrelsen resonerade kring olika förslag på hur denna kunskap ska kunna höjas i föreningen, inte minst hos våra ledare och förtroendevalda.

Efter detta så kom Corinna Björk, kommunikationsansvarig, och berättade om strategierna kring hur vi kan stärka vårt varumärke och bli mer kända i vårt område, men också i Stockholm. Här är det naturligtvis också väldigt bra om KFUM Sverige som helhet blir mer kända vilket skulle hjälpa oss. Det här är en uppgift som kräver samarbete och synk mellan våra medlemsföreningar och Central och Corinna har i uppdrag att fortsätta detta mycket viktiga arbete.
Vi pratade också om hur vår interna kommunikation, mellan medlemsföreningar, mellan medlemmar, mellan förtroendevalda, kan bli bättre och vi gick igenom ett antal strategier för detta. En positiv utveckling av internkommunikationen kan initieras av KFUM Central som kan tillföra resurser men som alltid har alla medlemsföreningar en avgörande roll om vi ska kunna göra förbättringar. Denna fråga kommer också att komma upp på ordförandemötet den 24 september.

Olle Lindström som är projektledare för nästa Stratko, gick igenom arbetsgruppens förslag på upplägg. Det kommer att innebära en del nyheter och Olle kommer att berätta mer om detta på ordförandemötet.

Vi gick också igenom och beslutade om en ny arbetsordning för styrelsen, en arbetsordning som följer de nya stadgar som antogs på senaste årsmötet och de förändringar vi nu har genomfört i det interna styrelsearbetet som jag berättat om tidigare. Den arbetsbeskrivningen kommer att skickas ut i samband med protokollet eftersom den kan vara bra att känna till för alla förtroendevalda hur KFUM Centrals styrelse arbetar.

Staffan Önne som nu är ordförande i Ekonomiutskottet, gick igenom det ekonomiska läget för koncernen. Läget ser mycket stabilt och bra ut och vi håller kostnaderna nere och har gjort en del effektiviseringar som ger resultat. Vi resonerade också kring de kommande investeringar för arbetet med KFUM-hallen. Även här ser läget ljust ut och vi ser att vi kan klara av en stor investering liksom även planerna på vårt nya hotell vid Haga.

Micke Lagerqvist gick igenom läget för just KFUM-hallen och arbetet med att nu välja samarbetspartner inför det fortsatta arbetet. Styrelsen kommer att fatta beslut i frågan under hösten och sen ska vi presentera ett antal olika förslag för Staden innan vi lämnar in det slutgiltiga under våren. Arbetsgruppen har många möten nu och utvecklingen ser positiv ut även här även om det är mycket lång väg kvar och många frågor som behöver få sina svar. Michael kommer också till ordförandemötet och berättar mer.

Så avslutade vi dagen med att reflektera kring Centraldagen och alla var mycket imponerade av genomförandet och inte minst Ungdomsforums, Tommies och övriga på kansliets stora entusiasm och planering. Det var framförallt roligt, och viktigt, att i stort sett alla medlemsföreningar deltog och visade att vi tillsammans är en mycket stor och bra förening. Det finns saker som kan utvecklas för framtiden och styrelsen ansåg att den här Centraldagen bör återkomma som ett led i att vi ska känna föreningsgemenskap och att stärka kunskapen om vår förening bland stockholmarna.

Stort tack till alla medverkande!

Allt gott
/Bengt Arwén

 

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

IKC

IKC

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier