Valberedning

Vi söker engagerade kvinnor och behöver din hjälp

I 134 år har KFUM Central arbetat för att ge stockholmarna en meningsfull fritid. Allt enligt devisen Body, Mind och Spirit – att ge medlemmarna möjlighet att växa både fysiskt och mentalt.

Just nu händer mycket i föreningen. Mer än på många år. Förutom de fantastiska verksamheter som blomstrar i medlemsföreningarna har vi även gemensamma projekt inom t.ex. integration i startgroparna. Vi planerar också för att bygga ett idrotts – och kulturcenter på Norrmalm med gymnastikhall, en stor bollhall med publikkapacitet på 3000 personer samt kultur- och föreningslokaler.

Detta låter sig inte göras utan en engagerad och kunnig styrelse, som gärna representerar ett tvärsnitt av våra medlemsföreningar inom sport, lägerverksamhet sång och musik mm.

Den 25 oktober har KFUM Central ett extra årsmöte där vi ska välja två nya styrelseledamöter. Båda dessa vill vi ska vara kvinnor. Det kan vara aktiva, ledare eller föräldrar men även någon helt utanför föreningen som vill och kan engagera sig föreningens framtida utveckling. Att få en representativ och kunnig styrelse kräver både män och kvinnor, men idag är den kvinnliga representationen mycket liten.

Vi behöver din hjälp.

Uppdraget som styrelseledamot för KFUM Central innebär att man ger av sin tid och sitt engagemang, men i gengäld lovar vi att man får nya kunskaper, träffa spännande människor och göra en insats för Stockholms unga. Uppdraget är ideellt.

 • Styrelsens uppdrag är:
 • att leda föreningens verksamhet
 • att förvalta dess egendom
 • att tillsätta utskott och arbetsgrupper och dess ledamöter
 • att förbereda årsmöte, ta fram verksamhetsberättelse och årsredovisning
 • att lägga förslag till verksamhetsplan
 • att behandla förslag från sektioner, grupper eller enskilda medlemmar
 • att utse styrelseledamöter att väljas på bolagsstämmor i av föreningen ägda bolag och stiftelser

KFUM Central har ett professionellt kansli och en verksamhetschef. Detta medför att styrelsens uppdrag är strategiskt och inte operativt. Styrelsen håller cirka 6-10 möten per år och en ledamot förväntas i förberedelser och möten lägga ned bortåt en dag per möte.

Är du den vi söker? Känner du den vi söker?

Frågor och vidare kontakter tas med valberedningens ordförande Christer Sjöström, 0760-250331 eller christerkb22@gmail.com.

Med vänlig hälsning KFUM Centrals valberedning,

Christer Sjöström        Anna Rosenholmer     Aimee Wallin

KFUM Central
 • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
 • 08-120 114 00
 • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier